Tag Archives: Gooddeal visa

ขั้นตอนการทำวีซ่าอิตาลี่มีอะไรบ้างมาดูกัน

อิตาลี่

วันนี้ Good Deal Visa บริษัทรับทำวีซ่าอิตาลี่ นำข้อมูลการทำวีซ่าอิตาลี่มาฝากเพื่อน ๆ กันว่าต้องใช้เอกสารอะไรแล้วมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง  ขั้นตอน และเอกสารการขอวีซ่าอิตาลี เอกสารแบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่าที่กรอกแล้วโดยสมบูรณ์พร้อมเซ็นชื่อโดยต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ต้องตอบให้ตรงคำถาม และตอบตามความเป็นจริงด้วย สำเนาพาสปอร์ตเดินทางจำนวน 2 ชุดพร้อมเซ็นรับรองสำเนา (พกตัวจริงไปด้วย)โดยพาสปอร์ตที่จะใช้สำหรับยื่นขอวีซ่าจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วันนับจากวันที่เดินทางกลับออกจากประเทศนั้น ๆ และต้องมีหน้าว่างภายในเล่มอย่างน้อย 2 หน้า รูปถ่ายจำนวน 2 รูป ขนาด 35mm.x45mm. หรือขนาด 2 นิ้วโดยรูปถ่ายต้องเป็นภาพถ่ายใหม่ซึ่งมีอายุนับจากวันที่ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน เอกสารรับรองการทำงาน (Work Permit) เป็นภาษาอังกฤษต้องมีอายุนับจากวันที่ออกเอกสารไม่เกิน 1 เดือน ในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทจำเป็นจะต้องให้ทางบริษัทต้นสังกัดออกหนังสือรับรองการเป็นพนักงานส่วนนี้ให้ โดยระบุชื่อของคุณ ตำแหน่งงาน วันที่เริ่มเข้าทำงาน เงินเดือน และจำนวนวันที่ทางบริษัทอนุมัติให้คุณลาได้ จำเป็นต้องครอบคลุมวันที่คุณเดินทางไปและกลับ ในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของกิจการคุณจำเป็นต้องขอหนังสือจดทะเบียนบริษัทที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นฉบับภาษาอังกฤษ โดยมีชื่อของคุณกำกับอยู่เป็นเจ้าของกิจการครับ ในกรณีที่เป็นฟรีแลนซ์ หรือคนที่ไม่มีรายได้ประจำจำเป็นจะต้องทำหนังสือชี้แจงถึงรายได้ในชีวิตประจำวัน และรายได้ส่วนต่างๆ ว่ามาจากใคร เป็นภาษาอังกฤษ …