วันนี้ Good Deal Visa บริษัทรับทำวีซ่าอิตาลี่ นำข้อมูลการทำวีซ่าอิตาลี่มาฝากเพื่อน ๆ กันว่าต้องใช้เอกสารอะไรแล้วมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 

ขั้นตอน และเอกสารการขอวีซ่าอิตาลี

 • เอกสารแบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่าที่กรอกแล้วโดยสมบูรณ์พร้อมเซ็นชื่อ
  โดยต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ต้องตอบให้ตรงคำถาม และตอบตามความเป็นจริงด้วย
 • สำเนาพาสปอร์ตเดินทางจำนวน 2 ชุดพร้อมเซ็นรับรองสำเนา (พกตัวจริงไปด้วย)
  โดยพาสปอร์ตที่จะใช้สำหรับยื่นขอวีซ่าจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วันนับจากวันที่เดินทางกลับออกจากประเทศนั้น ๆ และต้องมีหน้าว่างภายในเล่มอย่างน้อย 2 หน้า
 • รูปถ่ายจำนวน 2 รูป ขนาด 35mm.x45mm. หรือขนาด 2 นิ้ว
  โดยรูปถ่ายต้องเป็นภาพถ่ายใหม่ซึ่งมีอายุนับจากวันที่ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
 • เอกสารรับรองการทำงาน (Work Permit) เป็นภาษาอังกฤษ
  ต้องมีอายุนับจากวันที่ออกเอกสารไม่เกิน 1 เดือน
  • ในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัท
   จำเป็นจะต้องให้ทางบริษัทต้นสังกัดออกหนังสือรับรองการเป็นพนักงานส่วนนี้ให้ โดยระบุชื่อของคุณ ตำแหน่งงาน วันที่เริ่มเข้าทำงาน เงินเดือน และจำนวนวันที่ทางบริษัทอนุมัติให้คุณลาได้ 
   จำเป็นต้องครอบคลุมวันที่คุณเดินทางไปและกลับ
  • ในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของกิจการ
   คุณจำเป็นต้องขอหนังสือจดทะเบียนบริษัทที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นฉบับภาษาอังกฤษ โดยมีชื่อของคุณกำกับอยู่เป็นเจ้าของกิจการครับ
  • ในกรณีที่เป็นฟรีแลนซ์ หรือคนที่ไม่มีรายได้ประจำ
   จำเป็นจะต้องทำหนังสือชี้แจงถึงรายได้ในชีวิตประจำวัน และรายได้ส่วนต่างๆ ว่ามาจากใคร เป็นภาษาอังกฤษ
  • ในกรณีนักเรียน นักศึกษา
   จะต้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษานั้นๆ โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้ออกหนังสือรับรองให้เป็นภาษาอังกฤษ และต้องมีตราปั๊มจากสถานศึกษาในเอกสารด้วย
 • เอกสารหลักฐานทางการเงิน ต้องทำการขอ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
  โดยสามารถแจ้งกับธนาคารได้ว่าต้องใช้เอกสารเพื่อขอวีซ่าเชงเก้นให้ธนาคารออกเอกสารรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่าเราเปิดบัญชีกับธนาคารจริงและมียอดเงินหมุนเวียนสม่ำเสมอ
 • แพลนเดินทางท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ อาทิ บินลงที่ไหน สายการบินอะไร เวลาบิน
  ไฟลท์บิน เข้าออกประเทศใดบ้าง วันที่เท่าไหร่ พำนักอยู่ที่ไหน แต่ละประเทศที่เราเดินทางไปใช้เวลากี่วัน สถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศที่เราต้องการไปเยือน เป็นต้น
 • เอกสารการจองที่พักและตั๋วโดยสาร
  ให้รวบรวมรายละเอียดบุ๊คกิ้งการจองของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินขาไป-กลับ ตั๋วบินระหว่างประเทศในโซนยุโรป ใบรายละเอียดการจองโรงแรม เป็นต้น
 • กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง
  จากบริษัทประกันภัยที่สถานทูตแต่ละประเทศให้การยอมรับโดยประกันการเดินทางที่จะซื้อถูกกำหนดว่าต้องมีวงเงินประกันมากกว่า 30,000 ยูโรขึ้นไป หรือตีเป็นเงินไทยราวๆ 1,500,000 บาท ตัวประกันการเดินทางต้องมีระยะเวลาคุ้มครองที่ครอบคลุมช่วงเวลาการเดินทาง ต้องให้การคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุ ค่ารักษาอาการเจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า
  โดยปกติแล้วการยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตโดยตรงจะอยู่ที่ประมาณ 60 ยูโร หรือประมาณ 2,265 บาท ขึ้นอยู่กับค่าเงินในวันนั้นๆ แต่หากทำการยื่นผ่านบริษัทตัวแทนรับทําวีซ่าอิตาลีอาจมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้เป็น ค่าบริการจัดการด้านเอกสารนั่นเอง

สำหรับใครที่กำลังจัดเอกสารยื่นวีซ่าอิตาลี่ก็สามารถจัดเอกสารแบบ step by step ตามด้านบนได้เลยรับรองว่าเอกสารครบ ไม่พลาดแน่นอนค่ะ แต่หากใครที่ไม่มีเวลาในดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ก็สามารถติดต่อ Gooddealvisa ได้ที่ อีเมล: gooddealvisa2017@gmail.com  และสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Gooddeal visa